6th August (Khorugh to Ishkoshim)

Ishkoshim  •  7 photos