5th August (Kalaikhum to Khorugh)

Khorugh  •  1 photo